Essaybundel Regionaal samenwerken! Wie bepaalt en wie betaalt?

Deze essaybundel bevat een reeks essays met als thema 'Regionaal samenwerken! Wie betaalt, bepaalt?' Doordat de auteurs vanuit verschillende disciplines schrijven komt een heel scala aan invalshoeken aan bod. Maarten Allers heeft daarbij een inleiding op deze essays geschreven waarin hij de belangrijkste inzichten uit deze essays samenvat en met elkaar verbindt.
De essays dienen in eerste aanleg ter inspiratie voor de tweede Dag van de Financiële verhoudingen op 18 april 2019 in Amersfoort.

Hoe kunnen regionale opgaven het beste worden bekostigd

Een van de kernvragen die in deze bundel aan de orde komen is hoe regionale opgaven het beste kunnen worden bekostigd. Zijn de bestaande financiële verhoudingen tussen Rijk en decentrale overheden wel voldoende toegerust op regionale opgaven? En zo ja, hoe kan het beschikbare instrumentarium dan het beste worden ingezet? Moeten regio’s bijvoorbeeld, meer dan nu het geval is, direct vanuit het Rijk worden bekostigd?

Deze kernvraag komt in deze bundel uitgebreid aan bod. Uiteindelijk moet hij natuurlijk door de rijksoverheid worden beantwoord, maar hij hangt wel samen met keuzes die decentrale overheden maken, bijvoorbeeld over onderlinge risicodeling en sturing op in samenwerking uitgevoerde taken. Daarnaast heeft de manier waarop regionale opgaven worden bekostigd consequenties: volgen de financiële verhoudingen de bestuurlijke nog wel? Geldt dat wie betaalt, bepaalt?

Op welke manier voeren gemeenten zelf hun taken uit

Aan de vraag hoe regionale opgaven moeten worden bekostigd gaat nog een andere kernvraag vooraf, vooral (maar niet uitsluitend) voor gemeenten: op welke manier voeren we onze taken uit? Zelf doen, samenwerken, uitbesteden? In de bestaande omvang, of opgeschaald via ambtelijke fusie of herindeling? Dit bepaalt immers voor een groot deel welke opgaven in regionaal verband worden aangepakt (en dus bekostigd moeten worden). Ook die vraag komt in deze bundel uitgebreid aan de orde,