Verkenning Gezag van de overheid

Het vertrouwen van burgers in de overheid lijkt al enkele jaren te dalen. Recente gebeurtenissen als de Toeslagenaffaire en de coronacrisis hebben daar geen goed aan gedaan. De ROB verkent de komende jaren het functioneren van de overheid vanuit het perspectief van de burger. Ook wordt het vertrouwen van de burger in de overheid onderzocht. Op basis van verschillende verkenningen presenteert de ROB medio 2022 een agenda van vervolgthema’s die het gezag van de overheid raken.

De verkenning bestaat onder andere uit:

  • een antropologische verkenning naar de ervaringen en verhalen van burgers die in de knel zijn gekomen door de overheid;
  • een filosofisch-historische verkenning naar de ontwikkeling van de gezagsrelatie tussen de burger en de overheid; en
  • een politiek-psychologische verkenning naar de door burgers ervaren legitimiteit van het beleid van de overheid.

Debatavonden Gezag van de overheid

Over het gezag van de Nederlandse overheid organiseerden we samen met De Balie twee debatavonden. De eerste avond ging over het gebruik van data door de overheid en de 'verantwoordingskloof'. Hoe kan een tweede Toeslagenaffaire worden voorkomen?

Tijdens de tweede avond stond de staat van het vertrouwen in de overheid centraal. Heeft de overheid nog voldoende gezag? Wat is het risico van een overheid met tanend gezag? En wat kan er gedaan worden om vertrouwen tussen burger en overheid te herstellen?

Bekijk de opnamen en foto's van de debatavonden.

Projectgroep

Planning

Voor het zomerreces van 2022 presenteert de Raad aan de hand van deze verkenningen een agenda van vervolgthema’s die het gezag van de overheid raken.

Meer informatie

Met tips of vragen over de verkenning kunt u contact opnemen met Michael Mekel.

In 2018 bracht de ROB op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de essaybundel #Woest uit. In de bundel laten 18 toonaangevende experts hun licht schijnen op de vraag hoe de overheid het beste kan omgaan met de verontwaardiging van burgers en het grensoverschrijdend gedrag dat daar mogelijk het gevolg van is.