Essaybundel Democratische vergezichten

De Raad voor het openbaar bestuur heeft tot taak regering en parlement te adviseren over het doelmatig en doeltreffend functioneren en de inrichting van de overheid met bijzondere aandacht voor de uitgangspunten van de democratische rechtstaat. Het zal duidelijk zijn dat met name die laatste toevoeging, de aandacht voor de uitgangspunten van de democratische rechtsstaat, richtinggevend is voor de advisering van de raad. De democratische controle op het functioneren van de overheid en de wijze waarop die tot stand komt en in de praktijk gestalte krijgt, hebben daarom de voortdurende aandacht van de raad bij al zijn advisering.