Adviesrapport Trias informatica

De Raad voor het openbaar bestuur adviseert in dit advies over de in zijn ogen noodzakelijk strategische kernbeslissingen op het terrein van het overheidsinformatiebeleid. De betekenis en mogelijkheden van informatie- en communicatietechnologie (ICT) dreigen van de politieke agenda te verdwijnen.

Naar de mening van de Raad is het van groot belang dat de mogelijke bijdrage van ICT aan het functioneren van het openbaar bestuur en het aanpakken van urgente maatschappelijke problemen niet uit het oog wordt verloren. Het gaat daarbij om meer dan alleen een instrumentele inzet van ICT.

De Raad pleit voor een nieuwe generatie overheidsinformatiebeleid: een beleid waarin doelstellingen en instrumenten van dat beleid nadrukkelijk worden verbonden met het functioneren en de prestaties van de overheid, en waarin ook aandacht is voor de mate waarin dat beleid kan bijdragen aan daadwerkelijke institutionele vernieuwing. Betere prestaties ten aanzien van de uitvoering en institutionele vernieuwing hangen naar de mening van de Raad met elkaar samen.