Adviestraject Rol van het Rijk bij interbestuurlijke samenwerking

Het Rijk werkt veel samen met medeoverheden. Vaak wordt er onderling naar een goede samenwerking gezocht. Er is inmiddels veel ervaring opgedaan met nieuwe vormen van interbestuurlijke samenwerking. Toch is nooit onderzocht wat de beste manier is om samen te werken.

Goede samenwerking belangrijk

Een optimale samenwerking is van groot belang. Steeds vaker spelen vraagstukken zich op meerdere schaalniveaus af en zoeken overheden samen naar oplossingen voor regionale opgaven. Dit doen ze door gezamenlijk te investeren en integraal te werken.

Voorbeelden waarbij overheden onderling samen naar oplossingen zoeken zijn energietransitie, de hoge druk op de woningmarkt en het behoud van leefbaarheid in de stad en op het platteland. Met het interbestuurlijk programma (IBP) zijn Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen een langdurig partnerschap aangegaan om te werken aan maatschappelijke opgaven.

ROB onderzoekt samenwerkingen overheden

Verschillende onderzoeken stellen dat de huidige maatschappelijke opgaven vragen om een effectief interbestuurlijk samenspel. Tot op heden is er in deze context echter nog beperkt onderzoek gedaan naar de rol van het Rijk als partner in interbestuurlijke samenwerking. De komende maanden doet de Raad voor het Openbaar Bestuur onderzoek hiernaar. Op welke manier kan het Rijk een goede en effectieve partner zijn voor medeoverheden? Wat zijn goede vormen van onderling samenwerken? Daarnaast kijkt de ROB naar wat daarvoor nodig is.

Planning

Het advies wordt aan het einde van de zomer verwacht.