Adviestrajecten Gevolgen van corona voor gemeenten en de BES-eilanden

Vanwege de coronacrisis heeft de overheid in verschillende stappen maatregelen getroffen om het aantal besmettingen terug te brengen. Deze maatregelen hebben grote bestuurlijke en financiële gevolgen gehad voor gemeenten en ook voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (de BES-eilanden). De Tweede Kamer heeft de Raad voor het Openbaar Bestuur om advies gevraagd om meer inzicht te krijgen in deze gevolgen.

Gevolgen: van lokale democratie tot de ambtelijke organisatie

In zijn advies richt de Raad zich op vier aspecten van de gevolgen van corona:

  • Lokale democratie.
  • Bestuurlijke verhoudingen tussen Rijk, regio en gemeenten.
  • Financiële verhoudingen tussen Rijk, regio en gemeenten.
  • De ambtelijke organisatie en de rol van persoonlijk leiderschap.

Fasen in de crisis

Deze vier aspecten bespreekt de Raad aan de hand van vier fases in de crisis:

  • De crisisfase.
  • De huidige stand van zaken, tussen crisis en herstel.
  • De herstelfase. Hierbij kijkt de Raad vooruit naar de herstelfase en doet hij aanbevelingen voor de bestuurlijke en financiële inrichting van de herstelplannen en uitvoering daarvan door gemeenten.
  • De lange termijn. Hierin bespreekt de Raad de lessen van de coronacrisis voor de lange termijn en voor een mogelijke volgende crisis.

Apart advies: Gevolgen van corona voor de BES-eilanden

De Tweede Kamer heeft de Raad ook gevraagd het BES-fonds bij dit advies te betrekken. Over de bestuurlijke en financiële gevolgen van corona voor de BES-eilanden brengt de Raad een apart advies uit.

Aanvulling op advies financiële compensatie gemeenten

De adviesaanvraag is een aanvulling op de toets die de Raad eerder heeft gedaan op andere het proces, de methodiek en definities van de coronacompensatie. In het briefadvies Financiële compensatie coronacrisis stelt de Raad dat het Rijk en decentrale overheden op een constructieve manier afspraken hebben gemaakt over de compensatie van kosten die direct zijn gerelateerd aan de coronacrisis.

Planning

Het advies 'Gevolgen van corona voor gemeenten' wordt eind september 2021 verwacht. Eind 2021 volgt het advies 'Gevolgen van corona voor de BES-eilanden.'

Heeft u tips voor of vragen over deze adviestrajecten? U kunt hiervoor contact opnemen met Bart Coster.