Briefadvies Herziening handleiding artikel 12 Financiële-verhoudingswet vanaf 2017

De adviestaak van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) bij individuele artikel 12 gevallen is vervallen. Het verdient daardoor de aanbeveling om in de Handleiding een procedure op te nemen waarin staat dat, indien partijen het fundamenteel met elkaar oneens zijn over principiële zaken, de Raad wel om advies gevraagd kan worden. Van dat advies kan alleen worden afgeweken bij zware motivatie.

Verliezen op de grondexploitatie kunnen leiden tot het saneren van een negatieve algemene reserve. De Raad is van mening dat hierbij een periode van maximaal 10 jaar dient te worden aangehouden; de maximale eigen inspanning die een gemeenten kan leveren aan een sanering.

Bij het opleggen van een belastingvoorschrift dient rekening te worden gehouden met de woonlastendruk. Bij lage woonlasten kan worden overgegaan tot het vaststellen van een hoger tarief dan 40% boven het landelijk gemiddelde.