Vacature: lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur

Per 1 juli 2021 ontstaat plek voor een lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur met een politiek wetenschappelijk profiel.

Over de ROB

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) is een bij wet ingesteld strategisch adviescollege dat de regering en de Staten-Generaal gevraagd en op eigen initiatief adviseert over het functioneren en de inrichting van het openbaar bestuur. Hij moet daarbij rekening houden met de doelmatigheid en doeltreffendheid en heeft bijzondere aandacht voor de beginselen van de democratische rechtsstaat. Daarnaast adviseert hij ook over de beleidsmatige aspecten van de financiële verhoudingen in relatie tot bestuurlijke verhoudingen, in het bijzonder waar het de verhoudingen tussen Rijk, gemeenten en provincies betreft.

De leden van de Raad worden door de regering benoemd.

De Raad bestaat uit een voorzitter en een vaste kern van acht raadsleden. De Raad vergadert elke tweede donderdag van de maand om adviezen in wording te bespreken en vast te stellen. De raadswerkzaamheden nemen gemiddeld een dagdeel per week in beslag waarvoor de leden van de Raad een vergoeding ontvangen.

Het openbaar bestuur staat voor grote en interessante opgaven.

Het staat voor de taak om ingrijpende transities in gang te zetten en de samenleving daarop voor te bereiden. Bovendien staan de interbestuurlijke verhoudingen onder spanning en moet een oplossing gevonden worden voor de evenwichtige verdeling van taken en bijbehorende financiën tussen de overheden. Digitalisering is eveneens een nieuwe en ongekende uitdaging die veel van het openbaar bestuur vraagt.

De Raad voor het Openbaar Bestuur denkt na over dergelijke grote en urgente vraagstukken die het functioneren van het openbaar bestuur raken. De Raad staat open voor mensen met innovatieve en verrassende ideeën over de grote uitdagingen voor het openbaar bestuur.

De raadsleden

Raadsleden worden geacht op basis van specifieke politiek-bestuurlijke ervaring en/of wetenschappelijke deskundigheid een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de adviezen van de Raad. Ook wordt van hen verwacht dat zij deze naar buiten toe kunnen presenteren en toelichten. We hebben nu plek voor een raadslid die als politiek wetenschapper of politicoloog verbonden is aan een universiteit.

De Raad voor het Openbaar Bestuur denkt na over grote en urgente vraagstukken die het functioneren van het openbaar bestuur raken.

Gevraagd

  • aantoonbare affiniteit met en kennis van het functioneren van de democratie en het openbaar bestuur, op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau;
  • analytisch sterk, breed georiënteerd, innovatief met verrassende en stevig onderbouwde ideeën;
  • geïnteresseerd in dialoog, goede luisteraar, teamspeler, verbinder en communicatief sterk.

Bij de werving en selectie streven wij naar een divers samengestelde Raad in termen van politieke kleur, man/vrouw, deskundigheid, wetenschap/praktijk en culturele achtergrond. Gezien de huidige samenstelling van de Raad nodigen wij vooral vrouwen uit te solliciteren. Het gaat om een benoeming van vier jaar.

Meer informatie

Meer informatie over deze vacature is verkrijgbaar bij de secretaris van de Raad, de heer Rien Fraanje, telefoon 070 – 426 7540.

Reageren?

U kunt uw belangstelling voor deze functie tot en met 16 mei 2021 kenbaar maken door een brief en CV te sturen aan:

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, t.a.v. de secretaris van de Raad voor het openbaar bestuur drs. M.J. Fraanje

E-mail: info@raadopenbaarbestuur.nl

Eventuele gesprekken vinden plaats op woensdag- en vrijdagmiddag 26 en 28 mei in Den Haag [corona volente].