Contacten met regering en parlement

De Raad voor het Openbaar Bestuur is een adviescollege van regering en parlement. Dat betekent dat Raadsleden door het jaar heen op verschillende momenten en bij verschillende gelegenheden in gesprek gaan met vertegenwoordigers van het kabinet en de volksvertegenwoordiging. Daarnaast onderhoudt de Raad ook het contact met de andere overheden, vaak via de koepelorganisaties VNG, IPO en Unie van Waterschappen.

Bekijk een beknopt overzicht van de belangrijkste contacten met onze belangrijkste stakeholders in het afgelopen jaar.

Regering

12 maart: premier Rutte neemt Akkoordenadvies in ontvangst  

Op donderdag 12 maart overhandigden ROB-voorzitter Han Polman en vice-voorzitter Katrien Termeer het advies Akkoord?! aan minister-president Rutte. Het was zonder meer een bijzondere overhandiging. De premier had kort daarvoor in een persconferentie afgekondigd dat Nederland in lockdown ging en moest na de afspraak met de ROB naar de Tweede Kamer voor het debat over de zojuist afgekondigde coronamaatregelen.

11 november: digitale overhandiging advies Lokale media: niet te missen aan minister Slob voor basis- en voortgezet onderwijs en media

Het ROB-raadslid Miranda de Vries heeft het advies Lokale media: niet te missen in een online meeting op woensdag 11 november aan minister Slob voor basis- en voortgezet onderwijs en media overhandigd. De Raad voor het Openbaar Bestuur stelde het advies samen met de Raad voor Cultuur op.

Parlement

9 maart: Rondetafelgesprek over ‘Dikastocratie’

Op maandag 9 maart nam Prof. Frank van Ommeren deel aan het door de Vaste Kamercommissie BiZa georganiseerde rondetafelgesprek over ‘dikastocratie’, ofwel: de vermeende dominantie van de rechterlijke macht over regering en parlement. Het ROB-raadslid sprak daar tegen dat in Nederland sprake is van een dikastocratie en benadrukte dat als het parlement duidelijke normen en kaders stelt, onduidelijkheden in de wetgeving niet door rechters behoeven te worden opgelost. Ter voorbereiding op dit rondetafelgesprek diende de Raad op verzoek van de Vaste Kamercommissie een position paper in.

Mei: position paper voor de Tijdelijke commissie uitvoeringsorganisaties

Op verzoek van de Tijdelijke commissie uitvoeringsorganisaties stelde de Raad een position paper op over uitvoeringsorganisaties. Daarin stelt de Raad dat beleidsmakers en de politiek te weinig aandacht schenken aan de vraag of nieuw beleid ook uitvoerbaar is. De Tijdelijke Commissie deed onderzoek naar de oorzaken van problemen bij uitvoeringsorganisaties en het verlies van de menselijke maat daarbij.

8 juni: Online talkshow over akkoordenadvies

Roelof Bisschop, Tweede Kamerlid namens de SGP, was op maandag 8 juni een van de sprekers in een online talkshow over het ROB-advies ‘Akkoord?! Besturen met akkoorden als evenwichtskunst’. Andere sprekers waren Ed Nijpels (voorzitter Klimaatberaad), Sandor Gaastra (directeur-generaal Klimaat en Energie), Caelesta Braun (universitair hoofddocent Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden) en Martin Sommer (columnist van ‘de Volkskrant’). ROB-voorzitter Han Polman en vice-voorzitter Katrien Termeer namen de ROB-honneurs waar. Voor de ROB was het een eerste ‒ en overwegend goede ‒ ervaring met online bijeenkomsten.

28 oktober: gesprek met de Vaste Kamercommissie BiZa over het ROB-Werkprogramma

De Vaste Kamercommissie BiZa nodigde de Raad voor het Openbaar Bestuur uit voor een gesprek over zijn werkprogramma op woensdagmiddag 28 oktober.