Communicatie

Bij iedereen, privé en zakelijk, heeft de coronapandemie een zware stempel gedrukt op het jaar 2020. Ook bij de Raad voor het Openbaar Bestuur. Het betekende geen vertraging voor de adviestrajecten; alle geplande publicaties zijn uitgegeven. De pandemie heeft wel invloed gehad op de vorm van de presentatie van diverse publicaties.
In 2020 lag inhoudelijk de nadruk op de toekomst van het decentraal bestuur. Ook was er aandacht voor het thema financiële verhoudingen. In technisch opzicht is dit jaar extra aandacht besteed aan het webtoegankelijk maken van alle informatie op de website, en de wettelijk verplichte toegankelijkheidsverklaring daarvoor.

Presenteren tijdens een pandemie

De gebruikelijke adviespresentaties zijn aangepast in presentaties op afstand; alle bijeenkomsten en presentaties in 2020 zijn online gehouden. De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft dit jaar meerdere keren een webinar georganiseerd. Dit communicatiemiddel was nog niet eerder gebruikt vóór 2020.
Rond de zomer was er even de hoop dat fysieke bijeenkomsten weer mogelijk waren en we op die manier ook de netwerkmomenten weer konden faciliteren. Maar al snel bleek dat niet te kunnen. Een aantal bijeenkomsten is daardoor meerdere keren gewijzigd in een live, een hybride en uiteindelijk toch een volledig digitale bijeenkomst. Sommige presentaties hebben niet kunnen plaatsvinden.

Adviesthema's

De coronacrisis zorgde voor onzekerheid en onduidelijkheid in de samenleving, voor het openbaar bestuur en de financiële verhoudingen. En daarmee ook voor het werk en de programmering van de Raad voor het Openbaar Bestuur. In 2020 is daarom een éénjarig werkprogramma uitgebracht voor het parlementair jaar 2020 - 2021. Een van de centrale thema's in het programma is de toekomst van het decentraal bestuur. Het speelveld van decentrale overheden verandert sterk. Gemeenten hebben van het Rijk steeds complexere taken toegewezen gekregen. In 2020 zijn meerdere adviezen uitgebracht met decentraal bestuur als thema, een aantal adviestrajecten loopt door tot in 2021. Ook is er aandacht voor het thema financiële verhoudingen.

Toegankelijke informatie

Per 23 september 2020 zijn alle overheidsinstanties wettelijk verplicht de informatie op websites toegankelijk aan te bieden. Dat staat in het 'Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid' dat bepaalt dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals die zijn vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1. Zij moeten daarover ook verantwoordelijkheid afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Dit houdt kort samengevat in dat alle informatie goed leesbaar en zichtbaar moet zijn, en voor iedereen toegankelijk. Zo dienen onder meer video’s en animatiefilmpjes ondertiteld te zijn en moet alle informatie correct gelezen kunnen worden door voorleessoftware.

De Raad voor het Openbaar Bestuur vindt toegankelijkheid van informatie erg belangrijk, en heeft er veel aan gedaan om informatie op zijn website dusdanig aan te bieden dat het voor iedereen toegankelijk is. De wet schrijft voor dat een onafhankelijk bureau de toegankelijkheid van de website moet controleren en stelt een toegankelijkheidsverklaring op de website verplicht. Bij de ROB heeft het bureau WCAG de toegankelijkheid gecontroleerd, en de website beoordeeld met toegankelijkheidsniveau B. (ranking loopt van niveau E – volledig ontoegankelijk – tot niveau A – volledig toegankelijk).

De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft de toegankelijkheidsverklaring voor zijn website gepubliceerd in het Register van toegankelijkheidsverklaringen: Toegankelijkheidsverklaring website Raad voor het Openbaar Bestuur, onderzoek september 2020, toegankelijkheidsstatus B.

Publicaties en activiteiten

De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft dit jaar uitgebracht:

 • 5 adviesrapporten
 • 2 briefadviezen
 • 1 signalement
 • 2 essaybundels
 • 1 reader
 • 2 position papers
 • 1 werkprogramma


De volgende bijeenkomsten georganiseerd:

 • Adviespresentatie Decentrale taak is politieke zaak, in samenwerking met de VNG, donderdag 13 februari.
 • Online talkshow Besturen met akkoorden, maandag 8 juni.
 • De ROB-lezing met Maxim Februari: Hoe de inzet van data-technologie het karakter en de werking van het recht verandert, donderdag 1 oktober.
 • De Dag van de Financiële Verhoudingen - Samenwerken, samen betalen. Over de bekostiging van opgaven in maatschappelijke netwerken, donderdag 15 oktober.
 • Een serie van 3 debatavonden over de invloed van digitalisering op onze democratie, in samenwerking met De Balie, maandagavonden 30 november, 7 december en 14 december.

Alle publicaties en activiteiten zijn opgenomen in het overzicht.

Website

De website www.raadopenbaarbestuur.nl kreeg in 2020:

 • 89.419 unieke paginabezoeken
 • 12.575 unieke downloads van publicaties

Top 5 meest bekeken publicaties in 2020

Top 5 meest bekeken publicaties in 2020
Aantal unieke downloadsUnieke pagina bezoeken
Advies Decentrale taak is politieke zaak8631803
AEF-onderzoeksrapport Uitvoeringskosten Klimaatakkoord7061346
Reader Het openbaar Bestuur voorbij Corona6892252
Advies Een sterkere rechtsstaat5411640
Advies Goede ondersteuning, sterke democratie4731253
Brontabel als csv (316 bytes)

Sociale media

We communiceren actief op sociale media om publicaties, activiteiten en ontwikkelingen binnen het openbaar bestuur en de financiële verhoudingen onder de aandacht te brengen.

Twitter
Twitter zetten we vanaf 2014 in. Het account had eind 2020 ruim 1700 volgers.

LinkedIn
Eind 2018 is er een ROB-LinkedIn account aan gemaakt. Via dit account zijn (voormalig) ROB-ers met elkaar verbonden. Via dit netwerk wordt ook informatie over aankomende evenementen en publicaties gedeeld. Het account heeft nu 627 volgers. Dat is een verdubbeling ten opzichte van het aantal volgers in 2019.

Blog
De Raad vindt het belangrijk om de dialoog te voeren over ontwikkelingen binnen het openbaar bestuur en de financiële verhoudingen. Raadsleden en medewerkers schrijven daarom regelmatig een blog hierover. De blogs worden gepubliceerd op de website van de ROB en vaak overgenomen door Platform O.

Nieuwsbrieven

In 2020 is de Nieuwsbrief van de Raad voor het Openbaar Bestuur 5 x keer uitgebracht en verzonden naar zo'n 1.300 abonnees. In de nieuwsbrief worden de meest recente adviezen onder de aandacht gebracht en evenementen aangekondigd.

Elke twee maanden komt de Gezamenlijke nieuwsbrief van de adviesraden. uit. Deze digitale coproductie van 10 adviesraden biedt een handzaam overzicht met actuele informatie over komende en recent verschenen adviezen, publicaties en activiteiten.

Publicaties van raadsleden en medewerkers

Regelmatig publiceren raadsleden en medewerkers onder eigen naam, geven zij lezingen of leveren op een andere manier een bijdrage aan de dialoog over ontwikkelingen binnen het openbaar bestuur en de financiële verhoudingen. Alle persoonlijke bijdragen zijn te zien in het overzicht raadsleden en medewerkers 2020.