Contacten met regering en parlement

De Raad voor het Openbaar Bestuur is een adviescollege van regering en parlement. Dat betekent dat Raadsleden door het jaar heen op verschillende momenten en bij verschillende gelegenheden in gesprek gaat met vertegenwoordigers van het kabinet en de volksvertegenwoordiging. Daarnaast onderhoudt de Raaad ook het contact met de andere overheden, vaak via de koepelorganisaties VNG, IPO en Unie van Waterschappen.

Bekijk een beknopt overzicht van de belangrijkste contacten met onze belangrijkste stakeholders in het afgelopen jaar.

Kabinet

9 mei: Aanbieding 'Zoeken naar waarheid'

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naam op maandag 9 mei tijdens een symposium in Nieuwspoort het eerste exemplaar van het adviesrapport ‘Zoeken naar waarheid’ in ontvangst.

4 juli: Overleg overheden over taken sociaal domein

Voorzitter Han Polman was op donderdag 4 juli de hoofdspreker bij de zogenoemde Regietafel Sociaal Domein. De Regietafel is een overleg van alle overheden over de taken in het sociaal domein dat is ingesteld na de decentralisaties van veel van deze taken naar het lokaal bestuur. De minister van Binnenlandse Zaken zit deze tafel voor, waar verder minister Dekker voor Rechtsbescherming, minister De Jonge van VWS en de staatssecretarissen Blokhuis (VWS) en Van Ark (SZW) namens het kabinet aanschuiven. Verder zitten er vertegenwoordigers van de VNG en het IPO aan tafel. De ROB-voorzitter mocht in juli een toelichting geven op het door de Raad uitgebrachte Signalement ‘Ondertussen in Den Haag’.

9 september: Toelichting advies positie lokale publieke omroepen

De Raad bracht in de eerste week van september samen met de Raad voor Cultuur het briefadvies over de positie van lokale publieke omroepen uit. Op maandag 9 september mocht Raadslid Huri Sahin samen met voorzitter Marijke van Hees van de Raad voor Cultuur bij minister Slob van Onderwijs een toelichting geven op het advies.

Parlement

9 september: Toelichting 'Zoeken naar waarheid'

Raadslid Miranda de Vries mocht op maandag 9 september samen met medewerkers Jasper Zuure en Bart Leurs in de Tweede Kamer een toelichting geven op het in mei uitgebrachte advies ‘Zoeken naar waarheid’. Zij waren daartoe uitgenodigd door de Tijdelijke commissie digitale toekomst van de Tweede Kamer.

Ruim twee maanden later op woensdag 18 december, spraken Raadslid Martiene Branderhorst en medewerker Jasper Zuure informeel verder met twee leden uit de Tijdelijke commissie digitale toekomst, namelijk Chris van Dam (CDA) en Kathelijne Buitenweg (GroenLinks).

9 oktober: Rondetafelgesprek over lokale rekenkamers

Op woensdag 9 oktober schoof Raadslid Miranda de Vries aan bij een door de Tweede Kamer georganiseerd rondetafelgesprek over lokale rekenkamers. Aanleiding daarvoor was een door de minister van BZK ingediend wetsvoorstel dat beoogde de positie van rekenkamers in gemeenten te versterken.

Koepelorganisaties

Een delegatie onder leiding van voorzitter Han Polman sprak met enige regelmaat met de directie van de VNG. Voor het in 2020 uit te brengen advies over besturen met akkoorden sprak een delegatie van de Raad met vertegenwoordigers van de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen.

Ambtelijk

Stafmedewerkers hebben gedurende het jaar veelvuldig ambtelijk overleg met verschillende afdelingen van voornamelijk het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tevens onderhouden zij de relaties met de koepelorganisaties als ook beroepsverenigingen, zoals de Vereniging van Griffiers, Vereniging van Raadsleden en het Genootschap van Burgemeesters.