Communicatie

Leidend in het Meerjarenprogramma 2018-2020 zijn de thema’s rechtsstaat, veranderend samenspel en financiële verhoudingen. Die thema’s stonden dit jaar ook centraal in de communicatie. Daarnaast heeft de Raad voor het Openbaar Bestuur aandacht besteed aan het toegankelijk aanbieden van informatie. Daar hoort ook het gebruik van meer communicatiemiddelen bij die de boodschap van een publicatie kort en helder weergeven. In 2019 zijn er extra communicatiemiddelen bijgekomen.

Democratische rechtsstaat

Zoals vermeld in het Meerjarenprogramma onderzocht de Raad voor het Openbaar Bestuur dit jaar enkele uitdagingen voor de democratische rechtsstaat, waaronder de invloed van digitalisering op het functioneren van de democratie. Dit heeft geresulteerd in het advies ‘Zoeken naar waarheid’. Ook onderzocht de Raad hoe jongeren actief bij onze democratie betrokken kunnen worden, waarover het advies ‘Jong geleerd, oud gedaan’ is uitgekomen. Daarnaast onderzocht de Raad in dit thema het stelsel van lokale publieke omroepen in Nederland, en bracht daarover het advies Briefadvies Toekomstige organisatie en financiering lokale publieke omroepen uit.

Veranderend samenspel

Het speelveld van de overheid verandert ingrijpend. In de eerste plaats vinden grote verschuivingen plaats tussen overheden onderling en ingewikkelde maatschappelijke opgaven kunnen niet meer door de overheid alleen worden opgepakt.
Onder het thema ‘Veranderend samenspel’ zijn dit jaar de adviestrajecten ‘Besturen met akkoorden’ en ‘Gemeenten in 3D – fase 2’ opgestart, presentatie van de adviezen zal begin 2020 plaatsvinden.
Uitgebracht is het Signalement ‘Rijksoverheid als middenbestuur’. Hierin betoogt de Raad dat de positie van de Rijksoverheid is veranderd en dat heeft gevolgen voor haar functioneren.

Financiële verhoudingen

De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft van de wetgever de taak gekregen om ook te adviseren over de financiële verhoudingen. In 2019 heeft de Raad in opdracht van BZK hierover de volgende (brief)adviezen uitgebracht:

Daarnaast is in 2019 de tweede Dag van de Financiële Verhoudingen georganiseerd.

100 jaar Vrouwenkiesrecht

In 2019 was het 100 jaar geleden dat ook vrouwen kiesrecht kregen. Een recht waar fel voor gestreden is. Algemeen kiesrecht is voor de Raad voor het Openbaar Bestuur een belangrijk thema. Daarom heeft de ROB experts gevraagd de huidige positie van vrouwen in het openbaar bestuur te onderzoeken en deze positie te becommentariëren. De resultaten van het onderzoek - uitgevoerd door Atria - en het essay geschreven door Monique Leyenaar zijn gebundeld in de themapublicatie '100 jaar vrouwenkiesrecht: een tussenstand'. Tijdens een speciale bijeenkomst in Filmhuis Den Haag is de publicatie toegelicht en zijn filmfragmenten over het thema vrouw en politiek getoond.

Toegankelijke informatie

De eerste stappen voor het toegankelijk aanbieden van informatie zijn genomen in 2017, toen de ROB bij het advies ‘Eerst de politiek, dan de techniek’ als extra communicatiemiddel een animatiefilmpje liet maken dat het advies kort toelichtte. In dat jaar is ook de overgang voorbereid naar een nieuwe website die informatie toegankelijk aanbiedt. De nieuwe website is in 2018 in gebruik genomen. In de opzet van publicaties is ook een slag gemaakt. Deze worden anders ingedeeld met eerst het concrete advies vooraan en alle verdiepende informatie pas daarna.

In 2019 zijn er extra communicatiemiddelen bijgekomen, zoals een podcast, blogs en vlogs. De ontwikkeling om een animatiefilmpje bij een advies te maken dat de kern van het advies kort toelicht, is in 2019 verder doorgezet. Bij de adviezen ‘Zoeken naar waarheid’ en ‘Jong geleerd, oud gedaan’ is een animatiefilmpje aangeboden. Voor het advies ‘Jong geleerd, oud gedaan’ is ook een blog- en vlogwedstrijd onder jongeren uitgeschreven, en zijn diverse vlogs gemaakt en gedeeld via de website en sociale media. Voor het advies ‘Zoeken naar waarheid’ is een podcast ontwikkeld.

In de gehele communicatie is meer beeld toegepast. Zo is er een beeldverslag gemaakt van de Dag van de Financiële Verhoudingen. Op de website en bij sociale media zijn meer foto’s en coverbeelden van publicaties gebruikt. In 2020 zal de lijn van inzet van geluid en beeld in de communicatiemiddelen en het toegankelijk aanbieden van informatie zich verder voortzetten.

Dialoog voeren

De ROB vindt het belangrijk om de dialoog te voeren over ontwikkelingen binnen het openbaar bestuur en de financiële verhoudingen. Dat gebeurt onder meer door het uitgeven van publicaties, het geven van lezingen en het organiseren van bijeenkomsten. In 2019 zijn daar weblogs bijgekomen. Daarin schrijft een raadslid of medewerker van de ROB op persoonlijke titel over een onderwerp binnen het openbaar bestuur of de financiële verhoudingen dat hem/haar na aan het hart ligt. Op de weblogs kan de lezer reageren. De blogs komen ongeveer elke twee weken uit, en worden regelmatig doorgeplaatst op Platform Overheid.

Publicaties en activiteiten

De ROB heeft dit jaar 15 producten opgeleverd:

 • 4 adviesrapporten
 • 5 briefadviezen
 • 2 essay(bundel)s
 • 2 signalementen
 • 1 themapublicatie
 • 1 gespreksnotitie

7 bijeenkomsten georganiseerd:

 • 3 adviespresentaties
 • 3 lezingen
 • 1 Dag van de Financiële Verhoudingen

15 Ondersteunende audio / video gemaakt:

 • 4 verslagen
 • 10 video's (animatiefilmpjes en vlogs)
 • 1 podcast

Alle publicaties en activiteiten zijn opgenomen in het overzicht.

Top 5 meest gedownloade publicaties 2019

Top 5 meest gedownloade publicaties 2019 Totaal zijn 11.424 publicaties gedownload in 2019
ViewsDownloads
Briefadvies Herijking Gemeentefonds1.056523
Adviesrapport Beleidsvrijheid geduid1.148514
Adviesrapport Zoeken naar waarheid1.160485
Signalement Ondertussen in Den Haag1.146479
Briefadvies Wetsvoorstel Inburgering1.084466
Brontabel als csv (254 bytes)

Sociale media

We communiceren actief op sociale media om publicaties, activiteiten en ontwikkelingen binnen het openbaar bestuur en de financiële verhoudingen onder de aandacht te brengen. Ook beantwoorden we vragen.

Twitter
Twitter zetten we vanaf 2014 in. Het account had eind 2019 ruim 1.400 volgers.

LinkedIn
Eind 2018 is er een ROB-LinkedIn account aan gemaakt. Via dit account zijn (voormalig) ROB-ers met elkaar verbonden. Op LinkedIn wordt ook informatie over aankomende evenementen en publicaties gedeeld. Het account heeft nu 360 volgers.

Nieuwsbrieven

In 2019 is de Nieuwsbrief van de Raad voor het Openbaar Bestuur 4 x keer uitgebracht en verzonden naar de 1.200 abonnees. In de nieuwbrief brengen we de meest recente adviezen onder de aandacht en kondigen we evenementen aan.

Elke twee maanden komt de Gezamenlijke nieuwsbrief van de adviesraden. uit. Deze digitale coproductie van 10 adviesraden biedt een handzaam overzicht met actuele informatie over komende en recent verschenen adviezen, publicaties en activiteiten.

In de media

Publicaties van de Raad voor het Openbaar Bestuur worden altijd besproken in de (sociale) media en vakmedia zoals Binnenlands Bestuur. Opvallend in de media in 2019 waren de publicaties:

 • ‘Jong geleerd, oud gedaan’; hier voor was veel media aandacht. Onder meer een NOS item, een interview voor het radioprogramma Spraakmakers met raadslid Sarah de Lange, een interview met Sarah in NRC, een artikel in Trouw en het FD en zelfs een strip van Anton Dingeman.
 • ‘Zoeken naar waarheid’, met onder meer een live interview op BNR radio.
 • ‘Beleidsvrijheid geduid’, waarover onder meer gepubliceerd is in VNG-magazine, Divosa en Binnenlands Bestuur.
 • ‘Briefadvies Toekomstige organisatie en financiering lokale publieke omroepen’, waarover ANP, Nieuws.nl, NRC en veel radio omroepen hebben bericht.

Publicaties van raadsleden en medewerkers

Regelmatig publiceren raadsleden en medewerkers onder eigen naam, geven zij lezingen of leveren op een andere manier een bijdrage aan de dialoog over ontwikkelingen binnen het openbaar bestuur en de financiële verhoudingen. Alle persoonlijke bijdragen zijn te zien in het overzicht Raadsleden en medewerkers 2019.