Signalement Kennis delen

De Raad voor het Openbaar Bestuur komt in dit signalement tot de conclusie dat met de decentralisatie van taken de urgentie om kennis te delen toeneemt. Daarbij geeft de ROB in het signalement aan wat nodig is om kennisdeling te organiseren.

Kennis delen

Veel kennis binnen kennisinstellingen en regio’s

De ROB voerde gesprekken met diverse nationaal georiënteerde kennisinstellingen, onderzoekers, provinciale kennisinstellingen en koepelorganisaties. Hieruit kwam naar voren dat de nationale kennisinstellingen beschikken over kennis die voor decentrale overheden van groot belang is. Andersom is in de regio's belangwekkende informatie beschikbaar die de nationale kennisinstellingen en de Haagse beleidsmakers en beslissers goed kunnen gebruiken. Het delen van kennis is daarom van grote toegevoegde waarde.

Rijk als kennismakelaar

Het is voor het Rijk een belangrijke taak om als kennismakelaar op te treden en ervoor te zorgen dat de beschikbare kennis op de juiste plekken terechtkomt. Dit kan ze doen door voorzieningen op te zetten die ervoor zorgen dat kennis doorsijpelt naar de mensen die voor hun regio belangrijke beslissingen moeten nemen.

Wat nodig is om kennis te delen

Kennis delen zorgt uiteindelijk voor een vermenigvuldiging van de beschikbare kennis. De ROB geeft in het signalement vijf wenken om kennisdeling te organiseren:

  1. Bij beoogde decentralisaties moet de toegankelijkheid en beschikbaarheid van kennis prioriteit krijgen.
  2. Planbureaus en adviesraden dienen wisselwerking en wederkerigheid van kennisuitwisseling als leidraad in hun werkwijze te integreren.
  3. Regering en parlement dienen bij hun aanvragen voor onderzoek en advies de decentrale overheden te betrekken.
  4. Provincies kunnen een intermediaire rol vervullen.
  5. Verruim de wettelijke opdracht van planbureaus en adviescolleges.

In de media