E-zine Gemeenten in 3D

Per 1 januari 2015 zijn taken op het gebied van zorg en arbeidsparticipatie gedecentraliseerd naar de gemeenten. Op verzoek van de Eerste Kamer en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voert de ROB een meerjarig onderzoek uit naar de gevolgen hiervan voor het lokaal openbaar bestuur en de lokale democratie.
In de eerste fase is naar het decentralisatieproject gekeken langs de lijnen van democratische sturing, organisatorische aspecten en financiën. Een e-zine, een briefadvies en een publicatie over de financiële verhoudingen in het Sociaal domein vormen samen het product van deze eerste fase.

Publicatie

De waarnemingen uit deze eerste fase zijn gepresenteerd in het digitale magazine Gemeenten in 3D. Twintig gemeenten zijn gedurende langere tijd gevolgd. Geïnterviewd zijn gemeenteraadsleden, wethouders, inwoners, leden van cliënten- en adviesraden, ambtenaren, zorgbedrijven, zorgontvangers, mantelzorgers, welzijnsorganisaties, sociale wijkteams, huisartsen en schoolbestuurders. In het e-zine staat van elke gemeente een relaas met hun bevindingen en waarnemingen. De relazen zijn bedoeld voor gemeenten om van elkaar te leren. De Raad oordeelt niet over de gevolgde aanpak maar brengt vooral de gevolgde lijnen in kaart.

Eerste waarnemingen

De eerste waarnemingen hebben onder meer betrekking op:

  • De opstelling van gemeenteraden
  • Kennis en controle over het beleid
  • De afstand tussen burger en bestuur, zorgvrager en -verlener neemt af
  • De behoefte aan ruimte en tijd voor het ontwikkelen van de lokale verzorgingsstaat
  • Nut en noodzaak van regionale samenwerking
  • Afzonderlijke budgetten beperken integraal beleid en lokaal maatwerk

Nadere advisering

Medio 2017 adviseerde de Raad voor de financiële verhoudingen nader over de toekomstige bekostiging van het sociaal domein in het advies Geld (om te) zorgen. De Raad voor het openbaar bestuur bracht medio 2017 op verzoek van de staatssecretaris van VWS advies uit over de samenhang tussen de verschillende zorgwetten, Zorg voor samenhangende zorg. De Tweede Kamer nam hiervoor het initiatief.