Briefadvies Aanpassing verdeling WVG-middelen

Bij brief van 18 maart 1998 (kenmerk FO98/U398) hebt u, mede namens de staatssecretaris van Financiën en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Raad voor de financiële verhoudingen advies gevraagd over de wijze van verdeling van WVG-middelen vanaf 1999. Bij de inwerkingtreding van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) in 1994 heeft de toenmalige Raad voor de gemeentefinanciën (Rgf) geadviseerd over de overheveling en de verdeling van de beschikbare middelen (10 juni 1992, Rgf 175/68).