Adviesrapport Dienen en verdienen met ICT

In zijn brief van 6 januari 1997 aan de Rob schetst de minister van Binnenlandse Zaken een aantal ontwikkelingen betreffende de Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) die van betekenis kunnen zijn voor de inrichting en het functioneren van het openbaar bestuur.
De vraagstelling is tweeledig: Op welke beleidsterreinen veranderen de mogelijkheden tot ordening en zorg van de overheden op alle drie niveaus, en welk beleid is gewenst om de sociale cohesie te versterken? De raad werd gevraagd terzake eerst een vooronderzoek te verrichten.

Dit vooronderzoek heeft zich gericht op een nadere toespitsing van de vraagstelling. Daartoe is een groot aantal gesprekken gevoerd met deskundigen en met vertegenwoordigers van andere adviesorganen die met vergelijkbare vragen bezig zijn. De raad wil met zijn adviezen een meerwaarde trachten te bereiken, en dat is niet of onvoldoende het geval indien de raad nagenoeg dezelfde thematiek aan de orde zou stellen als andere raden.