Briefadvies Kostenverhaal bij grondexploitatie in nieuwe bouwlocaties

Bij brief van 21 januari 1997 vraagt u de Raad voor de financiële verhoudingen binnen drie maanden zijn visie te geven op de in de notitie geschetste problematiek inzake het kostenverhaal bij grondexploitatie in nieuwe bouwlocaties. Vanwege de complexiteit van de te regelen materie heeft het kabinet afgezien van het direct in procedure brengen van een wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Op basis van de adviezen van de Rfv, de Raad voor Onroerende Zaken en de VROM-raad en in overleg met belangenorganisaties zoals VNG, IPO, Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers, VNO/NCW, enz. zal een wetsontwerp aanhangig worden gemaakt.