Adviesaanvraag financiële compensatie vanwege de coronacrisis

De Raad voor het Openbaar Bestuur is betrokken bij de advisering over de financiële compensatie vanwege de coronacrisis. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Raad gevraagd een validerende rol in te vullen in het proces van de compensatiemaatregelen. Waarbij de Raad toetst op ondermeer het proces, de methodiek en de definities.

Het gaat dus niet om een toets naar de hoogte van het bedrag. Dat is een politieke bestuurlijke afweging. Het advies van de Raad wordt betrokken bij de besprekingen in het Bestuurlijke Overleg Financiële verhoudingen, dat gaat over de financiële compensatie van medeoverheden voor de inkomstenderving en extra kosten als gevolg van de coronacrisis.

Vragen aan de Raad

Specifiek wordt de Raad gevraagd:

  • Wat is de zienswijze van de Raad over de wijze waarop de compensatie is vastgesteld?
  • Is naar het inzicht van de Raad sprake van een transparante procedure en plausibele methodiek ?
  • Geeft dit een reëel beeld van de kosten en de gederfde inkomsten?
  • In hoeverre is er mogelijk sprake van onvoorziene kosten of gederfde inkomsten?
  • Wat zijn in het licht van de ontwikkelingen reële uitgangspunten voor de financiële compensatie van medeoverheden die recht doen aan de financiële positie en verantwoordelijkheden van medeoverheden?

Het advies wordt in begin 2021 verwacht.