Kabinetsreactie op adviesrapprt Rol nemen, ruimte geven. De rol van het Rijk bij interbestuurlijke samenwerking

"Het advies laat duidelijk zien dat de inzet van het huidige (demissionaire) kabinet op samenwerking met regio’s, gewaardeerd wordt door de medeoverheden en passend is voor de opgaven van deze tijd. Tegelijkertijd zijn er verdere stappen te zetten om deze wijze van samenwerken nog beter uit de verf te laten komen, wat zich uiteindelijk vertaalt in betere resultaten voor onze inwoners." Dat schrijft de minister van Binnenlandse Zaken in haar reactie op het advies Rol nemen, ruimte geven.

Kort samengevat adviseerde de Raad om voor het begin van een (samenwerkings)traject de verwachtingen te expliciteren. Daarvoor introduceert de Raad het model voor gelijkwaardig partnerschap. Verder adviseert hij voor grote opgaven één minister verantwoordelijk te maken en om de ervaren afstand tussen Rijk en regio te verkleinen.

Waardering aanbevelingen

Zonder vooruit te willen lopen op keuzes van het volgende kabinet, geeft de minister in haar reactie op de drie aanbevelingen het volgende mee:

  • De minister omarmt het advies om vooraf de verwachtingen te expliciteren.
  • De minister onderschrijft, vanuit haar ervaringen en rol in de afgelopen jaren, het advies om één bewindspersoon integraal verantwoordelijk te maken voor een grote gebiedsgerichte opgave.
  • De minister stelt de vraag of het noodzakelijk is na te streven dat het Rijk alles weet van alle regio’s. De erkenning dat Rijk en regio elkaar nodig hebben, impliceert immers dat geen van beide partijen over alle benodigde kennis en expertise beschikt om de betreffende opgave het hoofd te bieden. In partnerschap lukt het dan wel, waarin Rijk en regio ieder bijdragen vanuit hun kracht en expertise om de opgave verder te brengen. Dat vereist een bijpassende houding en gedrag jegens de regio’s, ook in de wijze waarop de samenwerking structureel wordt vormgegeven en hoe gezamenlijk kan worden geleerd over wat effectief is.

De minister adviseert het volgende kabinet een nadere reactie geven op de aanbevelingen.

Volledige kabinetsreactie

Lees de volledige reactie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties op rijksoverheid.nl