Volksvertegenwoordiger: investeer in jezelf én in de democratie

Weblog

Volksvertegenwoordiger zijn is een groot voorrecht. Je hebt het mandaat van je inwoners om namens hen besluiten te nemen die van invloed zijn op hun leefwereld. Het is een van de kenmerken van onze democratische rechtsstaat. Ik durf te stellen dat iedere volksvertegenwoordiger ongeacht partijpolitieke kleur de verantwoordelijkheid voelt om besluiten te nemen die de beste gevolgen hebben voor de inwoners.

In deze blog daarom aandacht voor de belangrijke rol van volksvertegenwoordigers en een oproep aan de decentrale volksvertegenwoordiger om te investeren in zichzelf én de eigen ondersteuning. Waarom investeren de volksvertegenwoordigers op decentraal niveau dan ondanks hun belangrijke rol voor onze democratie toch niet optimaal in hun eigen ondersteuning? Waarom zijn ze terughoudend in het inzetten van alle instrumenten waarover zij beschikken? Waarom wordt er al te snel door hen zelf bezuinigd op de griffie of de beschikbare opleidingsbudgetten?

Complexer

In gesprekken met gemeenteraadsleden, provinciale statenleden en algemeen bestuursleden van waterschappen geven zij aan dat de onderwerpen waarover zij moeten besluiten in de afgelopen jaren complexer zijn geworden. De thema’s zowel in het fysieke als sociale domein zijn toegenomen: van de Wet maatschappelijke ondersteuning tot het opstellen van regionale energiestrategieën. Ook de politiek-bestuurlijke context is veranderd, bijvoorbeeld door toename van kleinere fracties in gemeenteraden. Daarbij komt ook nog eens dat vanwege het Corona-virus vergaderen ingewikkelder is geworden en het invullen van de volksvertegenwoordigende rol een uitdaging is omdat bijeenkomsten met inwoners fysiek niet meer kunnen plaatsvinden. Ook hebben veel gemeenten te maken met niet al te rooskleurige financiële omstandigheden.

Ondersteuning bij toenemende complexe opgaven

Juist in deze onzekere crisistijd maar ook daarna hebben we sterke politici nodig die weloverwogen besluiten nemen en over hun besluiten helder kunnen communiceren. Volksvertegenwoordigers die hun instrumenten optimaal inzetten om hun kader stellende en controlerende rol goed in te vullen. Indrukwekkend is hoe snel de griffiers hebben ingespeeld op de digitale mogelijkheden van vergaderen en digitale besluitvorming wettelijk mogelijk is gemaakt. Dat verdient waardering. Tegelijkertijd is het voor veel griffies vanwege de beperkte capaciteit ook een uitdaging om de volksvertegenwoordigers strategisch te ondersteunen bij de toenemende complexe opgaven.

Het belang van goede ondersteuning

Het belang van goede ondersteuning heb ik zelf ook als gemeenteraadslid en statenlid ervaren: bij het opstellen van een initiatiefvoorstel voor startende ondernemers deed ik een beroep op ambtelijke bijstand, bij het opstellen van amendementen kreeg ik gedegen juridisch advies van de statengriffie, bij de organisatie van een ‘V-100 verantwoordingsdebat’ met inwoners ondersteunde de griffie door het evenement te organiseren. Zo heeft iedere volksvertegenwoordiger momenten waarbij de ondersteuning onmisbaar is geweest. Kortom, ondersteuning is geen luxe of bijzaak maar een fundamentele voorwaarde voor het functioneren van een volksvertegenwoordiger.

Huri Sahin, raadslid bij de Raad voor het Openbaar Bestuur.

"... ondersteuning is geen luxe of bijzaak maar een fundamentele voorwaarde voor het functioneren van een volksvertegenwoordiger."

Vragen van de minister van BZK

In ons advies dat begin november gepubliceerd zal worden, gaan we antwoorden op de vraag van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

  • Wat voor ondersteuning is er - zowel kwalitatief als kwantitatief - anno 2020 vereist om raadsleden en de raad van adequate ondersteuning te voorzien, te denken aan griffie, Rekenkamer, fractie ondersteuning, ambtelijke ondersteuning en bijstand en opleidingsbudgetten?

In ons advies formuleren we na een analyse van deze vraag aanbevelingen voor de minister. Maar we doen ook een aantal belangrijke aanbevelingen aan de decentrale volksvertegenwoordiger zelf. De belangrijkste aanbeveling is:

  • Neem je verantwoordelijkheid om werk te maken van je ondersteuning en maak beter gebruik van het wettelijk instrumentarium dat voor jouw functioneren beschikbaar is.

Dat is niet alleen in het belang van jou als individueel politicus, maar ook van belang voor het goed functioneren van jouw gemeenteraad, provinciale staten en algemeen bestuur. Uiteindelijk draagt een goed functionerende gemeenteraad of provinciale staten bij aan goed decentraal (openbaar) bestuur. Inwoners van Nederland hebben baat bij goed bestuur. En dat draagt bij aan een sterkere democratie.

Noot:

Blogs op Raadopenbaarbestuur.nl zijn oppersoonlijke titel. Het blog geeft niet per se de mening weer van de Raad.

Zie ook:

H. (Huri) Sahin

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.