In ontwikkeling: Wegingskader goed openbaar bestuur

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) ontwikkelt momenteel een Wegingskader goed openbaar bestuur. Het te ontwikkelen algemene wegingskader dient ter onderbouwing van de adviezen over het functioneren en de inrichting van het openbaar bestuur. Het gebruik van één wegingskader verzekert een consistente lijn in de advisering op het punt van beginselen, waarden en normen van goed bestuur.

Het wegingskader baseert zich op de drie beginselen van goed openbaar bestuur: rechtsstaat, democratie en bestuurlijk vermogen.

  • Rechtsstaat gaat onder meer over legaliteit, algemene beginselen van behoorlijk bestuur, burgerrechten en politieke rechten, behoorlijkheidsvereisten, legitimiteit, internationale verdragen.
  • Democratie gaat onder meer over participatie, deliberatie, vertegenwoordiging, responsiviteit, belangen van minderheden, (wederom) legitimiteit.
  • Bestuurlijk vermogen gaat onder meer over presterend vermogen, robuuste uitvoering, bestendige overheid, effectief en efficiënt.

Deze elementen worden nader uitgewerkt in onderstaande Toelichtingsnotitie.

Met dit wegingskader wil de Raad niet de indruk wekken dat alle publieke waarden zijn benoemd en objectief zijn gecategoriseerd. Waarden zijn contextafhankelijk en onderhevig aan verandering. Het wegingskader is imperfect: op die manier blijft het onderwerp van gesprek en kan er als levend document blijvend aan worden geschaafd. Het gaat om de dialoog, niet om de normativiteit van het kader alleen.

Denkt u mee?

Wilt u inhoudelijk bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het Wegingskader goed openbaar bestuur? Dan nodigen wij u van harte uit uw inhoudelijke bijdrage per mail met ons te delen via info@raadopenbaarbestuur.nl onder vermelding van ‘Wegingskader’.