08 juni Online Talkshow: Akkoord?! Besturen met akkoorden als evenwichtskunst

Activiteitendata
-
Online vanuit ZZIIN, Den Haag.

Op maandag 8 juni van 16:00-17:00 uur organiseert de Raad voor het Openbaar Bestuur een online talkshow over zijn advies 'Akkoord?! Besturen met akkoorden als evenwichtskunst'.

Met: Katrien Termeer, Ed Nijpels, Martin Sommer, Roelof Bisschop, Sandor Gaastra en Caelesta Braun. Onder leiding van dagvoorzitter Natasja van den Berg.

Akkoorden onmisbaar instrument

In deze tijd van politieke versnippering en complexe vraagstukken is besturen met akkoorden een onmisbaar instrument. Het is niet mogelijk effectief beleid te maken dat kan rekenen op draagvlak zonder akkoorden te sluiten met maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers.
 

Programma 8 juni, 16:00 - 17:00 uur

De talkshow bestaat uit:

 • Welkom en introductie door Natasja van den Berg
 • Toelichting door Katrien Termeer, vicevoorzitter ROB
 • Reactie op het advies door Ed Nijpels, voorzitter Klimaatberaad
 • Uitgesproken column door Martin Sommer (de Volkskrant)
 • Paneldiscussie onder leiding van Natasja van den Berg met deelnemers:
  • Caelesta Braun (universitair hoofddocent Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden)
  • Roelof Bisschop (Tweede Kamerlid voor de SGP)
  • Sandor Gaastra (directeur-generaal Klimaat en Energie op het ministerie van EZK)

Aanmelden

Kijk en discussieer mee!
Meld u aan via deze aanmeldpagina

U krijgt dan per e-mail een bevestiging met daarbij de link voor de online talkshow.

Animatiefilmpje

Dit filmpje geeft een korte toelichting op het advies.

Video: Akkoord?! Besturen met akkoorden

Akkoorden zijn een belangrijke manier om ingewikkelde maatschappelijke kwesties op te lossen.

Zo hebben we recent het Klimaatakkoord en het Nationaal Preventieakkoord voorbij zien komen.

De Raad voor het Openbaar Bestuur vindt dat akkoorden kunnen bijdragen aan betere besluiten die bovendien breed draagvlak hebben.

Ze betrekken alle belanghebbenden v——r de regering beleid maakt, en spelen dus een belangrijke rol in onze democratie.

De complexiteit van veel maatschappelijke problemen wordt steeds groter en de politieke versnippering zet verder door. Een oplossing voor een ingewikkeld probleem kan met een maatschappelijk akkoord toch gevonden worden.

De ROB heeft het proces van een aantal akkoorden geanalyseerd, en is tot enkele aanbevelingen gekomen om dit proces te optimaliseren.

Allereerst moeten alle belanghebbenden goed gerepresenteerd zijn: bedrijven, bestuurders, koepelorganisaties, vakbonden, maar ook informele partijen en groepen met innovatieve idee‘n.

Ook het parlement moet goed meegenomen en op de hoogte gehouden worden in het proces: zij vertegenwoordigen immers de burgers.

Het is belangrijk dat de burger zich herkent in maatschappelijke akkoorden. De burger onderhandelt waarschijnlijk niet mee, en wie niet aan tafel zit, staat op het menu.

De Rijksoverheid dient zich bewust te zijn van de meerdere rollen die zij vaak heeft, zoals: initiatiefnemer, mede-onderhandelaar, mede-financier en mede-uitvoerder.

Het betrekken van de politiek wordt vaak gezien als gevaar, omdat het de uitkomsten weer op losse schroeven kan zetten.

Maar het kan uiteindelijke leiden tot een evenwichtiger akkoord en effectievere maatregelen, met meer draagvlak.

Het betrekken van alle partijen, inclusief het parlement, betekent ook dat de onderhandelingen veel tijd kunnen kosten.

Maar dat is een investering die zich later terugbetaalt: zo worden feiten goed uitgezocht en wordt de achterban genoeg meegenomen.

Partijen aan tafel moeten geven en nemen. De belangrijkste punten voor hen eruit halen, en inleveren op punten die minder belangrijk zijn.
Tenslotte is het belangrijk dat een akkoord een goede balans heeft tussen harde afspraken enerzijds, en een flexibele invulling anderzijds.

En als het akkoord er eenmaal ligt, communiceer daar dan ook duidelijk over, zodat de maatschappij weet waar ze aan toe is.

Alle aanbevelingen voor het sluiten van een goed akkoord zijn te lezen in het advies: Akkoord?! Besturen met akkoorden als evenwichtskunst.

Aan premier Rutte is het advies overhandigd op 12 maart 2020 door ROB-voorzitter Han Polman en vice-voorzitter Katrien Termeer.

Binnen de overheid samenwerken aan complexe vraagstukken

De rijksoverheid gebruikt voor de aanpak van complexe vraagstukken steeds vaker maatschappelijke akkoorden als sturingsarrangement. Recente voorbeelden zijn het ‘Klimaatakkoord’ en het ‘Nationaal Preventieakkoord’. Het advies biedt een handreiking aan de rijksoverheid (en het parlement) bij het werken aan maatschappelijke akkoorden.