08 juni Symposium: Akkoord?! Besturen met akkoorden als evenwichtskunst

Activiteitendata
-
ZZIIN, Den Haag. Boven Centraal Station, Koningin Julianaplein 10 2595 AA Den Haag

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: info@raadopenbaarbestuur.nl

Op maandag 8 juni organiseert de Raad voor het Openbaar Bestuur een symposium over zijn advies 'Akkoord?! Besturen met akkoorden als evenwichtskunst'.

In deze tijd van politieke versnippering en complexe vraagstukken is besturen met akkoorden een onmisbaar instrument. Het is niet mogelijk effectief beleid te maken dat kan rekenen op draagvlak zonder akkoorden te sluiten met maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers.
U bent van harte uitgenodigd om dit symposium bij te wonen, uw ervaringen te delen en mee te discussiëren.

Programma 8 juni

 • 15.30 uur: Inloop met koffie/thee/fris
 • 16.00 uur: Opening door voorzitter Han Polman
 • 16.20 uur: Key note door Ed Nijpels, voorzitter Klimaatberaad
 • 16.40 uur: Column door Martin Sommer (de Volkskrant)
 • 16.50 uur: Paneldiscussie o.lv. Natasja van den Berg. Deelnemers:
  • Caelesta Braun (universitair hoofddocent Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden)
  • Roelof Bisschop (Tweede Kamerlid voor de SGP)
  • Sandor Gaastra (directeur-generaal Klimaat en Energie op het ministerie van EZK)
 • 17.30 uur: Afsluiting en netwerkborrel

Aanmelden

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: info@raadopenbaarbestuur.nl

Animatiefilmpje

Dit filmpje geeft een korte toelichting op het advies.

Video: Akkoord?! Besturen met akkoorden

Akkoorden zijn een belangrijke manier om ingewikkelde maatschappelijke kwesties op te lossen.

Zo hebben we recent het Klimaatakkoord en het Nationaal Preventieakkoord voorbij zien komen.

De Raad voor het Openbaar Bestuur vindt dat akkoorden kunnen bijdragen aan betere besluiten die bovendien breed draagvlak hebben.

Ze betrekken alle belanghebbenden v——r de regering beleid maakt, en spelen dus een belangrijke rol in onze democratie.

De complexiteit van veel maatschappelijke problemen wordt steeds groter en de politieke versnippering zet verder door. Een oplossing voor een ingewikkeld probleem kan met een maatschappelijk akkoord toch gevonden worden.

De ROB heeft het proces van een aantal akkoorden geanalyseerd, en is tot enkele aanbevelingen gekomen om dit proces te optimaliseren.

Allereerst moeten alle belanghebbenden goed gerepresenteerd zijn: bedrijven, bestuurders, koepelorganisaties, vakbonden, maar ook informele partijen en groepen met innovatieve idee‘n.

Ook het parlement moet goed meegenomen en op de hoogte gehouden worden in het proces: zij vertegenwoordigen immers de burgers.

Het is belangrijk dat de burger zich herkent in maatschappelijke akkoorden. De burger onderhandelt waarschijnlijk niet mee, en wie niet aan tafel zit, staat op het menu.

De Rijksoverheid dient zich bewust te zijn van de meerdere rollen die zij vaak heeft, zoals: initiatiefnemer, mede-onderhandelaar, mede-financier en mede-uitvoerder.

Het betrekken van de politiek wordt vaak gezien als gevaar, omdat het de uitkomsten weer op losse schroeven kan zetten.

Maar het kan uiteindelijke leiden tot een evenwichtiger akkoord en effectievere maatregelen, met meer draagvlak.

Het betrekken van alle partijen, inclusief het parlement, betekent ook dat de onderhandelingen veel tijd kunnen kosten.

Maar dat is een investering die zich later terugbetaalt: zo worden feiten goed uitgezocht en wordt de achterban genoeg meegenomen.

Partijen aan tafel moeten geven en nemen. De belangrijkste punten voor hen eruit halen, en inleveren op punten die minder belangrijk zijn.
Tenslotte is het belangrijk dat een akkoord een goede balans heeft tussen harde afspraken enerzijds, en een flexibele invulling anderzijds.

En als het akkoord er eenmaal ligt, communiceer daar dan ook duidelijk over, zodat de maatschappij weet waar ze aan toe is.

Alle aanbevelingen voor het sluiten van een goed akkoord zijn te lezen in het advies: Akkoord?! Besturen met akkoorden als evenwichtskunst.

Aan premier Rutte is het advies overhandigd op 12 maart 2020 door ROB-voorzitter Han Polman en vice-voorzitter Katrien Termeer.

Binnen de overheid samenwerken aan complexe vraagstukken

De rijksoverheid gebruikt voor de aanpak van complexe vraagstukken steeds vaker maatschappelijke akkoorden als sturingsarrangement. Recente voorbeelden zijn het ‘Klimaatakkoord’ en het ‘Nationaal Preventieakkoord’. Het advies biedt een handreiking aan de rijksoverheid (en het parlement) bij het werken aan maatschappelijke akkoorden.

Meer informatie

De Raad voor het Openbaar Bestuur geeft in zijn advies ‘Akkoord?! Besturen met akkoorden als evenwichtskunst’ aanwijzingen mee voor het sluiten van akkoorden volgens waarden van goed openbaar bestuur. ROB-voorzitter Han Polman en ROB-lid Kees Jan de Vet gaven eerder al richting aan het ROB-advies.

>Lees meer over het adviestraject Besturen met akkoorden

Wij volgen de ontwikkelingen rond het Coronavirus nauwlettend en houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent dat het doorgaan van de bijeenkomst afhankelijk is van de dan geldende richtlijnen. Tegelijkertijd spreekt het vanzelf dat wij ruim op tijd aan alle deelnemers zullen communiceren over doorgang of uitstel. Wij wensen u alle goeds en gezondheid toe.